NotGreenWashing Institute

En el compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que NOTGREENWASHING INSTITUTE amb domicili al C / Rosselló 198 4t 2a, 08008 BARCELONA, i inscrita en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb el número nacional 610340, és la titular de la pàgina http://www.notgreenwashing-institute.org/ (des d’ara la pàgina web).

Condicions generals d’ús de la pàgina web

Les condicions generals contingudes en el present avís legal regulen l’accés i utilització de la pàgina web que NOTGREENWASHING INSTITUTE, en principi, posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar d’acord amb la condició general 2 . L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel simple ús de tals serveis.

 1. Autorització

  S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

  • Que sigui compatible amb les finalitats de la pàgina web.
  • Que es realitzi amb l’exclusiva intenció d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
  • Que cap dels continguts relacionats en la pàgina web siguin modificats de cap manera.
  • Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la pàgina web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d’imatges que l’acompanyen.

  La utilització no autoritzada de la informació continguda en la pàgina Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de NOTGREENWASHING INSTITUTE, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 2. Responsabilitats

  1. En general

   Tant l’accés a la pàgina Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

  2. Del funcionament i disponibilitat del Lloc Web

   NOTGREENWASHING INSTITUTE, es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la pàgina web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés. NOTGREENWASHING INSTITUTE, no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es pugui causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

   • La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la pàgina web.
   • Un mal funcionament del navegador.
   • De l’ús de versions no actualitzades del mateix.

   NOTGREENWASHING INSTITUTE utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix a la pàgina web. No obstant, NOTGREENWASHING INSTITUTE no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el Lloc Web introduïts per tercers aliens a NOTGREENWASHING INSTITUTE que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes . En conseqüència, NOTGREENWASHING INSTITUTE no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota índole que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

   Així mateix, NOTGREENWASHING INSTITUTE utilitza diverses mesures de protecció de la Web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, NOTGREENWASHING INSTITUTE no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús de la Web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. Per tant, NOTGREENWASHING INSTITUTE no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d’aquest accés no autoritzat.

   NOTGREENWASHING INSTITUTE, no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web o al seu contingut, ni que aquesta es estigui actualitzada. NOTGREENWASHING INSTITUTE, durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

   NOTGREENWASHING INSTITUTE es reserva el dret d’interrompre l’accés al seu lloc web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

  3. Dels continguts i la qualitat del servei

   NOTGREENWASHING INSTITUTE no assumeix la responsabilitat derivada dels continguts enllaçats a la pàgina web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

   En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, en particular, consisteixen en:

   • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
   • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
   • Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
   • Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

   Podrà posar-ho en coneixement de NOTGREENWASHING INSTITUTE, no obstant, la recepció d’aquesta comunicació no suposarà coneixement als efectes de la responsabilitat prevista en l’article 17 de la LSSICE.

   NOTGREENWASHING INSTITUTE no es fa responsable de la falta d’utilitat o adequació per a un ús específic del present Lloc Web.

   NOTGREENWASHING INSTITUTE tampoc es responsabilitza dels perjudicis que pugui patir l’Usuari pels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest Lloc Web, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i informacions del mateix.

  4. De la utilització

   NOTGREENWASHING INSTITUTE no es farà responsable en cap cas de l’ús que els Usuaris poguessin fer de la Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

  5. Dels enllaços a altres llocs web

   Tot enllaç de tercers a la pàgina web ha de ser a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibit els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la pàgina web, a favor de tercers no autoritzats.

   A través d’aquest lloc Web l’Usuari podrà accedir a llocs web pertanyents a i / o gestionats per tercers.

   La presència d’aquests enllaços és merament informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destí. L’Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos. L’Usuari reconeix i accepta que NOTGREENWASHING INSTITUTE no es fa responsable, directament o indirectament, de qualsevol danys i perjudicis causats per l’accés a aquests enllaços.

   En cas que NOTGREENWASHING INSTITUTE tingui coneixement efectiu que la informació o l’activitat a la qual es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

 3. Propietat industrial

  L’ús de la pàgina web no atribueix a l’usuari cap dret sobre marques, noms comercials, signes distintius o dissenys de qualsevol tipus que apareixen a la pàgina web Els articles, notícies, legislació i altres continguts públics dels quals els drets de propietat intel·lectual no pertanyin a NOTGREENWASHING INSTITUTE estan publicats amb l’única finalitat d’informar els usuaris d’aquesta pàgina. NOTGREENWASHING INSTITUTE és titular del codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements de software de la pàgina Web així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que en ella s’incloguin.

 4. Protecció de dades de caràcter personal

  NOTGREENWASHING INSTITUTE, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

  • La seva denominació social és NOTGREENWASHING INSTITUTE – NGW INSTITUTE.
  • El seu NIF és G66708231.
  • El seu telèfon de contacte és 639 36 28 46.
  • El seu domicili es situa en Carrer Rosselló 198 4t 2a 08008 Barcelona
  • Està inscrita en el Registre en el GRUP I SECCIÓ I NOMBRE NACIONAL 610.340.
  • I disposa de la següent adreça de correu electrònic de contacte: infonotgreenwashing-institute.org.

  Així mateix, NOTGREENWASHING INSTITUTE ha adoptat les mesures i nivells de seguretat exigits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre dades de caràcter personal (LOPD) i la resta de normativa que la desenvolupa, d’acord amb les dades que emmagatzema i tracta. Els procediments, normes i mesures establertes podran ser susceptibles de millora com a conseqüència de futurs canvis en el sistema d’informació del responsable del fitxer. Igualment, es poden veure afectats davant modificacions realitzades sobre la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

  NOTGREENWASHING INSTITUTE ha implantat totes les mesures tècniques al seu abast per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació recollida a través de la seva pàgina web www.notgreenwashing-insitute.org.

  La informació obtinguda per NOTGREENWASHING INSTITUTE dels diferents usuaris que visiten i interactuen amb les pàgines i seccions localitzades en www.notgreenwashing-institute.org, serà registrada en un fitxer automatitzat, propietat de NOTGREENWASHING INSTITUTE, inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  La finalitat de la recollida i tractament de dades serà la de dur a terme la inscripció en els diferents esdeveniments que organitzi l’entitat, sol·licitar l’enviament de newsletter i butlletins, realitzar la inscripció com a col·laboradors de l’entitat, així com la de poder, eventualment , contactar amb l’usuari que visita i completa els formularis existents en el lloc web, ara o en el futur, per qüestions derivades de la pròpia relació comercial que s’estableixi entre les dues parts i l’enviament de comunicacions comercials sempre relacionades amb els serveis o productes de NOTGREENWASHING INSTITUTE o de les empreses associades del mateix sector.

  L’emplenament dels formularis, l’enviament de correus electrònics o la utilització d’altres mecanismes de comunicació oferts a www.notgreenwashing-institute.org, impliquen el consentiment exprés de l’usuari al tractament de les seves dades de caràcter personal per part de NOTGREENWASHING INSTITUTE, amb les finalitats expressades en l’apartat 5.

  Qualsevol usuari que ho desitgi, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre dades de caràcter personal (LOPD) i altra normativa aplicable a efecte, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, en la qual se sol·liciti l’exercici d’aquells drets que desitgi, a NOTGREENWASHING INSTITUTE, Carrer Rosselló 198 4t 2a, 08008 Barcelona . Aquest servei no tindrà cap cost per al sol·licitant.

  Quan un usuari accedeix a la pàgina web de NOTGREENWASHING INSTITUTE pot quedar registre de paràmetres com ara l’adreça IP de l’usuari que es connecta, les pàgines visitades, la data i l’hora de la connexió …, que no pretendran en cap cas una finalitat que no sigui la merament estadística. Qualsevol altra dada de caràcter personal tipus nom, adreça, telèfon, correu electrònic … que no pugui ser recaptat amb el simple fet de navegar per les pàgines existents en un lloc web, no estarà disponible per a l’entitat NOTGREENWASHING INSTITUTE si el propi usuari no ho proporciona en un formulari disposat per a tal fi.

  NOTGREENWASHING INSTITUTE es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o en la configuració i presentació d’aquesta.

  NOTGREENWASHING INSTITUTE no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al lloc web o en el contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que farà servir totes les mesures que estiguin al seu abast per evitar-los o esmenar-los.

 5. Política de cookies

  NOTGREENWASHING INSTITUTE garanteix als Usuaris que naveguin a la seva pàgina web que no es fan servir cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en el seu ordinador que permeten reconèixer els usuaris registrats un cop que aquests s’han registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada accés a determinades àrees i serveis. Les cookies ens permeten conèixer la data i hora de cada visita i els continguts als que s’accedeix. Vostè té la possibilitat de configurar el seu programa navegador d’Internet perquè l’avisi a la pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el disc dur del seu ordinador.

  Per tant, llevat que l’Usuari voluntàriament faciliti a NOTGREENWASHING INSTITUTE les seves dades personals a través dels Formularis de Contacte habilitats a aquest efecte, la seva navegació serà totalment anònima, no requerint cap tipus d’identificació per visualitzar el contingut de la seva pàgina web.

  NOTGREENWASHING INSTITUTE i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de NOTGREENWASHING INSTITUTE per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés, o ús de la pàgina web.

Pulse ACEPTAR o siga navegando si consiente el uso de cookies, propias y de terceros, que hace esta web.   Aceptar